Svensk-dansk-engelsk affaldsleksikon

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK i samarbejde med

organisationen Avfall Sverige (se information nedenfor) og publiceres her med tilladelse fra Avfall Sverige.

 

Svensk

Dansk

Engelsk

Forklaring

Aerob behandling

Aerob behandling

Aerobic treatment

Behandling af bioaffald med adgang til/tilførsel af ilt, f.eks. kompostering

Anaerob behandling

Anaerob behandling

Anaerobic treatment

Behandling af bioaffald uden adgang til/tilførsel af ilt, f.eks. iltfri nedbrydning

Aska

Aske

Ashes

Se røggasrensningsrester eller slagge

Avfall

Affald

Waste

Enhver genstand, stof eller substans, som indehaveren bortskaffer eller har til hensigt eller er forpligtet til at bortskaffe (se gældende bestemmelser i Miljøloven)

Bala

Ballepresning

Baling

Sammenpresning af baller og eventuelt sammenbinding, f.eks. til mellemlagring eller for at få et mere lethåndterligt materiale

BAT

(bästa tillgängliga teknik)

BAT

Best Available Technology

(bedste tilgængelige teknik) Retningslinjer for at vælge et system, der set ud fra et miljømæssigt perspektiv er det bedste med hensyn til det, der kan anses for at være økonomisk rimeligt (se gældende bestemmelser i Miljøloven)

Bioavfall

Bioaffald

Biowaste

Biologisk letnedbrydeligt affald, dvs. den del af det organiske affald, der kan nedbrydes inden for begrænset tid ved hjælp af biologiske processer, f.eks. mad- og haveaffald (se også organisk affald)

Biocell

Biocelle

Biocell

Et lukket afsnit f.eks. på et deponeringsanlæg, hvor bioaffald nedbrydes i en iltfri proces med opsamling af gassen

Biogas

Biogas

Biogas

Gas, der dannes ved iltfri nedbrydning af biologisk materiale, hovedsageligt bestående af metan og kuldioxid

Biologisk behandling

Biologisk behandling

Biological treatment

Genvinding af humus, næring og/eller energi af bioaffald ved aerob eller anaerob behandling

Biologiskt avfall

Biologisk affald

 

Se bioaffald

Bortskaffande

Bortskaffelse

Disposal

De procedurer, der angives i gældende bestemmelser for fjernelse af affald, blandt andet deponering

Brännbart avfall

Brændbart affald

Combustible waste

Det affald, der brænder uden energitilskud efter at forbrændingsprocessen er igangsat (se gældende bestemmelser)

Bygg - och rivningsavfall

Bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald

Construction and demolition waste

Affald, der er opstået ved nybyggeri, tilbygning, renovering, ombygning eller nedrivning af bygninger

Deponi

Deponeringsanlæg/affaldsdepot

Landfill

Kontrolleret lager for affald, der ikke skal flyttes (se gældende bestemmelser)

Deponigas

Affaldsgas

Landfill gas

Gas, der dannes i et deponeringsanlæg

Dioxin

Dioxin

Dioxin

Fælles navn for 210 klororganiske forbindelser, hvoraf 17 forbindelser er særdeles giftige og akkumuleres i fedtvævet

Elektriskt och elektroniskt avfall

Elektrisk og elektronisk affald

Waste Electric and Electronic Equipment, WEEE

Affald fra elektriske og elektroniske produkter inklusive alle komponenter, udstyrsdele og forbrugsvarer, der har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. Omfattes af producentansvar (se gældende bestemmelser)

Energiåtervinning

Energigenvinding

Energy recovery

Varetagelse af el/varme, der produceres i et anlæg for affaldsforbrænding eller af gas fra organiske stoffer, f.eks. i et deponeringsanlæg eller et affaldsdepot

Farligt avfall

Farligt affald

Hazardous waste

Affald, der har en eller flere farlige egenskaber, f.eks. giftigt, kræftfremkaldende, eksplosivt eller brandfarligt. Formelt set affald, der er særligt markeret i de gældende fortegnelser eller andet affald, som har en eller flere farlige egenskaber ifølge gældende fortegnelse (se gældende bestemmelser)

Fastighetsnära insamling

Henteordning

Curb-side collection

Indsamling ved eller i nærheden af de boliger, hvor affaldet er opstået

Grovsopor /grovavfall

Storskrald

Bulky waste

Husholdningsaffald, som er så tungt eller voluminøst, at det er upraktisk at indsamle i affaldssække eller beholdere (se gældende bestemmelser)

Hushållsavfall

Husholdningsaffald

Household waste

Affald, der stammer fra husholdninger eller affald fra virksomheder, der pga. sin karakter eller sammensætning ligner det affald, der kommer fra husholdninger (se gældende bestemmelser i Miljøloven)

Icke brännbart avfall

Ikke brændbart affald

Non-combustible waste

Affald, der ikke kan forbrændes, selv om der tilføres energi, f.eks. sten, metaller

Industriavfall

Industriaffald

Industrial waste

Affald, der er opstået i en virksomhedsproces

Inert avfall

Inert affald

Inert waste

Affald, der ikke gennemgår nogle væsentlige fysiske, kemiske eller biologiske forandringer i kontakt med andet affald, f.eks. sten og grus (se gældende bestemmelser)

Insamling

Indsamling

Collection

Opsamling, sortering eller blanding af affald for videre transport (se gældende bestemmelser)

Kompaktor

Kompaktor

Compactor

Køretøj, der anvendes til at fragmentere og komprimere affald (mindske affaldsvolumen) på et deponeringsanlæg

Kompostering

Kompostering

Composting

Biologisk håndtering, hvor biologisk affald nedbrydes ved hjælp af ilt (se Anaerob nedbrydning)

Källsortering

Kildesortering

Source separation

Sortering eller separering af affald på det sted, hvor affaldet er frembragt, f.eks. i husholdningen

Kärl- och säckavfall

Container- og sækkeaffald

Waste in bins and bags

Den del af husholdningsaffaldet, der lægges i affaldscontainere eller -sække, det vil sige eksklusive affald til materialegenvinding, storskrald, el-affald og farligt affald

Lakvatten

Lækvand

Leachate

Væske, der løber ved, trænger ud af eller er opsuget i affald ved deponering, mellemlagring eller transport

Liner

Liner

Liner

Tætning i deponeringsanlæg, ofte bestående af flere lag, for at forhindre nedsivning af nedbør i deponeringsanlægget eller for at opsamle lækvand

Lättnedbrytbart avfall

Bionedbrydeligt affald

Biodegradable waste

Affald, der er velegnet til kompostering eller iltfri nedbrydning

Matavfall

Madaffald

Food waste/Catering waste

Fødevareaffald fra fødevarekæden (husholdninger, restauranter, storkøkkener, butikker og fødevareindustrien) som af kommerciel eller anden årsag ikke er gået til forbrug

Materialåtervinning

Materialegenvinding

Materiale recycling

Se genvinding

Miljöstation

Miljøstation

Unmanned hazardous waste collection point

Mindre ubemandet anlæg til modtagelse af husholdningernes farlige affald, ofte placeret i nærheden af en genvindingscentral eller ved en benzinstation

Organiskt avfall

Organisk affald

Organic waste

Affald, der indeholder organisk kul, f.eks. biologisk affald og plastaffald (se bioaffald) (se gældende bestemmelser)

Producent

Producent

Producer

Den, der erhvervsmæssigt fremstiller, importerer eller sælger en vare eller en emballage (vareproducent) eller den, der i sin virksomhed producerer affald, der kræver særlige foranstaltninger af renholdnings- eller miljømæssige grunde (affaldsproducent) (se gældende bestemmelser i Miljøloven)

Producentansvar

Producentansvar

Producers’ responsibility

Producenters ansvar for visse særligt udpegede produkter i hele livscyklusen inklusive design, produktion og varetagelse af affaldet

Rökgasreningsrester

Røggasrensningsrester

Flue gas treatment residues

Fælles navn for en finkornet fraktion, der opstår ved rensning af røggasserne og består af kedelaske, flyveaske, filterkage fra slangefiltre samt slam. Røggasrensningsresterne deponeres som farligt affald.

Rötning

Anaerob nedbrydning

Anaerob digestion

Anaerob (iltfri) behandlingsmetode for bioaffald, hvorved der dannes biogas (se kompostering)

Slagg, slaggrus

Slagge, slaggegrus

Slag, bottom ash

Materialer, som ikke er brændbare eller ikke fordampes ved forbrænding, f.eks. glas, porcelæn, jernskrot og stenlignende materialer (grus med mere). Når større genstande samt metalrester er blevet frasorteret, og materialet er blevet sigtet, får man slaggegrus.

Tillsyn

Tilsyn

Inspection Check

Kontrol fra myndighederne over virksomheder, som benytter miljøfarlige processer.

Täckning

Overdækning

Covering

Materiale på deponeringsanlæg, ofte i flere lag, for at dræne lækvand, forhindre nedsivning af regnvand og somme tider for at forhindre, at affaldet blæser væk. Mellembelægning lægges mellem affaldslag, slutdækning med et tykkere lag øverst, somme tider med en afsluttende beplantning.

Vitvaror

Hvidevarer

White goods

Normalt større elektriske husholdningsprodukter, f.eks. opvaskemaskine, vaskemaskine og kølemøbler. En absolut definition eksisterer ikke. Se også Elektrisk og elektronisk affald.

Återanvändning

Genbrug

Reuse

Anvendelse af et kasseret produkt uden forudgående forædling

Återvinning

Genvinding

Recovery

Anvendelse, behandling eller varetagelse af materiale, næringsstoffer eller energi fra affald (se gældende bestemmelser)

Återvinningscentral, ÅVC

Genbrugsplads

Recycling centre

Bemandet større anlæg for modtagelse af, haveaffald, el-affald, farligt affald etc.

Återvinningsstation, ÅVS

Genbrugsstation

Recycling station

Ubemandet mindre anlæg for modtagelse af emballager og returpapir

 

Copyright © 2009, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen

 

 

Avfall Sverige

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.
Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!