Svensk-dansk byggeteknisk ordbog

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

Bemærk! Denne ordliste er egentlig en dansk-svensk ordbog, der er "vendt om". Vi har endnu ikke haft tid til at justere alle de inkonsekvenser, der er en følge heraf.

abskissa

abscisse

accelerationssträcka

accelerationsbane

affärscentrum

bycentrum

affärscentrum, butikscentrum

indkøbscenter, butikscenter

aktivt jordtryck

aktivt jordtryk

akustikplatta

akustikplade

alkalireaktivitet av ballastmaterial

alkalikiselforvitring

alm

elm

anbud

licitation

anbudshandlingar

licitationsmateriale

andra våningen

første sal

anfang, bågupplag

vederlag (for bue)

angränsande del

nabodel

angränsande fack

tilstødende fag, nabofag

angränsande sida, närliggande sida

hosliggende side

ankarbult

ankerbolt

ankarkraft

ankertræk

ankarpåle

ankerpæl

ankarvägg

ankervæg

anläggningsarbete

anlægsarbejde

anslutning, förband,

forbindelse, samling, tilslutning

arbetsplats

byggeplads

aritmetisk serie

differensrække

armerad betong

jernbeton

armeringsstål

armeringsjern

arvode

honorar

asbestcementskiva

asbestcementplade

asbestfiberplatta, asbestfiberskiva

asbestfiberplade

asfaltfog

asfaltfuge

asfaltspridare

asfaltudlægger

asfaltverk

asfaltblander

avbördning

afstrømning

avdraga

fratrække

avdunstning

fordampning

avfart

frakørsel

avfasning

skråkant

avjämning (av jord)

afretning (af jord)

avjämningsskikt

afretningslag

avlagring

aflejring

avloppsbrunn

nedløbsbrønd

avnötning (ex.: golv)

slid (eks.: gulv)

avskuren  kon

keglestub

avstyvning, försträvning

afstivning

avstånd mellan pelarrader

afstand mellem søjlerækker

avtäckning (för murkrön)

afdækningssten

axeltryck

akseltryk

badrum

badeværelse

bakfyllning (vid stödmur)

bagfyld (ved støttemur)

bakmur

bagmur

bakmurninng

bagmuring

balanslinje

fordelingslinje

balk

bjælke

balkanslutning

bjælkeforbindelse

balkdimension

bjælkedimension

balkform

bjælkeforskalling

balkinfästning

bjælketilslutning

balkskarv

bjælkestød

balktvärsnitt

bjælketværsnit

balkända

bjælkeende

ballast

tilslag

ballastmaterial

tilslagsmateriale

ballastsektion

ballastprofil

balustrad

balustrade

bandtraktor

larvefodstraktor

bankslänt

dæmningsskråning

bas

grundlinje

bas

grundtal

basbredd

bundbredde

bastu

badstue

basyta

grundflade

basyta (av damm)

bundflade

befintlig

eksisterende

behållarebotten

beholderbund

berggrund

klippebund

Bernoullis teorem

energiligning

beroende variabel

afhængig variabel

betongbestämmelserna

betonnormerne

betongplatta

betonplade

betongtillverkning

betonfremstilling

bibana

sidebane

bidé

bidet

bindlager

bindelag

bisektris

vinkelhalveringslinje

bitumenspridare

bitumenudlægger

bjälklag

etageadskillelse

bjälklagselement

dækelement

bjälklagsform

dækforskalling

björk

birk

blånad

blåfarvning

blästrat glas

matglas

bockning

bukning

bockningslista

bukkeliste

bockningslista

bukkeliste

bockrygg

rideplanke

bockrygg

rideplanke, rem

bok

bøg

borrhål

sprænghul

bostad

bolig

bostadsområde

boligområde

bottenlager

bundlag

bottenvåning

stueetage

brandhärdig

branddrøj

brandlucka

brandskodde

brandpost

brandhane

brandskydd

brandbeskyttelse

breddökning (i kurvor)

udvidelse (i kurver)

brett överfall

bredkronet overfald

brofackverk

brogitterdrager

broläge

brosted

bropelare

propille

brotthållfasthed

brudstyrke

brottyta

brudflade

brottöjning

brudforlængelse

bruk

mørtel

bryggkaj

pælekaj

bräddörr

revledør

brädgolv

bræddegulv

bröstvärn

rækværksmur

buckling

foldning

buckling, vridning

foldning, vridning

bultförband

bolteforbindelse

bultgänga

boltegevind

bulthuvud

boltehoved

bussning

bøsning

bygel

bøjle

byggmått

byggemål

byggmästare

håndværksmester

byggmästare

murermester, tømrermester, snedkermester

byggnad

bygning

byggnadskostnader

byggeomkostninger

byggnadskran

byggekran

byggnadslag

byggelov

byggnadslinje

byggelinje

byggnadsnämnd

bygningsmyndighed

byggnadspapp

isoleringspap

byggnadsstadga

bygningsreglement

byggnadsstadga

bygningsvedtægt

byggnadsstomme

bygningsskelet

byggnadsstomme

råbygning

bågbro

buebro

bågsektion

buetværsnit

bålverk

bolværk

bäddningsmodul

ballasttal

bärförmåga

bæreevne

bärhjul

kørehjul

bärlager, packstenslager

bærelag, paklag

böjhållfasthet

bøjningsstyrke

böjmoment

bøjningsmoment

böjskjuvspänning

forskydningsspænding ved bøjning

böjspänning

bøjningsspænding

böjtryck

bøjningstryk

böjtryckhållfasthet

bøjningstrykstyrke

böjtryckspänning

bøjningstrykspænding

cellfångdamm

cellefangedæmning

cementbod

cementskur

cementbruk

cementmørtel

cementbunden

cementstabiliseret

centrumvinkel

centervinkel

cirkulär pelare

rund søjle

cosekrans

kosekrans

cykelbana

cykelsti

cykelställ

cykelskur

damm

dæmning

dammbinding

støvdæmpning

dammbotten

dæmningsbund

dammfot

dæmningsfod

dammkrön

dæmningskrone

dammlucka

sluselukke

deformationslinje, böjningslinje

udbøjningslinje

degelstål

digelstål

diffusionstät papp

damptæt pap

dike

grøft

dikesbotten

grøftebund

dikningsmaskin

grøftegravningsmaskine

direkt proportional

ligefrem proportional

disk, tvättställ

vask, håndvask

distansklots

afstandsklods

djupgrävningsorgan

dybdeske

dragband

trækbånd

dragband

trækbånd

draghållfasthet

trækstyrke

draglåda

skuffe

driftbangård

opstillingsbanegård

droppnäsa

vandnæse

dräneringsgalleri

dræneringsgang

dräneringsrör

drænrør

durkplåt

dørkplade

durkplåt

dørkplade

dusch

brusebad

dy, gyttja

dynd

dymling

stritter, dyvel

dörrkarm

dørramme

dörrpost

dørstolpe

ekvation

ligning

ekvation

ligning

eldsläckningsapparat

brandslukker

eldstad

kamin

elspis

elkomfur

elströmskena

strømskinne

energiförlust

energitab

entreprenad

entreprise

envelopp

indhyldningskurve

eolisk

æolisk

erbjudande

tilbud

erbjudande

tilbud

expansionskärl

ekspansionsbeholder

exploateringstal

udnyttelsesgrad

fack

fag

fackverk

gitterdrager

fackverk

gitterkonstruktion

fackverk

spærfag

fackverk, gallerverk

gitterkonstruktion

fackverksfack

gitterfag

fallhejare

faldhammer

farligaste glidcirkel

farligste brudcirkel

fartygsbotten

skibsbund

fastgjutning

faststøbning

fixpunkt

fikspunkt

fjäderbricka

spændering

flack båge

flad bue

flerfamiljshus, hyreshus

boligblok

flotte

flåde

fläkt

ventilator

fläns

flange

flänsskarv

flangestød

flänsstödmur

vinkelstøttemur

formbräder

støbebrædder

formstag

tværbinder

fritt spann, fri spännvidd, fribärande

frit spænd, fri spændvidde, fritbærende

friyta

friareal

frontlutning (av vägg)

hældning (af murside)

frostbeständig

frostfri

fuktspärr fugtspærre, et lag, der skal hindre både skadelig damptransport/diffusion, dampkonvektion samt kapillærtransport/-opsugning op gennem en mur fra jorden.

fur

fyr

furuvirke

fyrretømmer

fyllnadsdamm

kassefangedæmning

fyllningsmaterial

opfyldningsmateriale

fångdamm

fangedæmning

fältarbete

feltarbejde, indsamling af data

färdig betongmassa

betonudbytte

fästa in

forbinde

fönster

vindue

fönsterbåge

vinduesramme

fönsterbåge

vinduesramme

fönsterlist

sålbænk

fönsterspröjs

vinduessprosse

förankrad spontvägg

forankret spunsvæg

förankringsbult

forankringsbolt

förband

forbandt

förbifartsled

omfartsvej

förråd

pulterkammer

förskjuten våning

forskudt etage

förspänningskabel

forspændingskabel

förstärkningsplåt

lamel

förtöjningsplats

kajplads

galler

rist

gasbetong

gasbeton

gatsten

brosten

gavelbräda

kantbrædt

gavelvägg

gavlmur

gejd

elevatorstyr

generalentreprenad

hovedentreprise

generalplan

byudviklingsplan

generalplan

byudviklingsplan

gerberbalk

gerberdrager

gerberbalk

gerberdrager

gesims

karnis, gesims

gjuten på platsen

støbt på stedet

gjutfog

støbeskel

gjutform

støbeform

gjutjärn

støbejern

gjutjärnsrör

støbejernsrør

gjutning

støbning

gjutning

støbning

glasmästare

glarmester

golvbjälkar

strøer

golvbrunn

gulvafløb

golvlucka

gulvlem

golvpanel

fodpanel

golvplatta

gulvflise

golvyta

gulvareal

golvyta

gulvflade

granvirke

grantømmer

grind

rist

gripskopa

grab, gribeskovl

gripskopa

gribeskovl, greb

grovkök

bryggers

grundbalk

fundamentsbjælke

grundlägga

fundere

grundläggning

fundering

grundmur

fundamentsmur

grundplatta

fundament

grundplatta

fundamentsplade

grundsula, grundplint

fundamentsklods

grundtryk, kontakttryck

fundamentstryk

grustag

grusgrav

grustag

grusgrav

gränsvillkor

grænsebetingelse

grävmaskin

gravko

grävningsdjup

gravedybde

gångbana, trottoar

fortov

gångbro

fodgængerbro

gårdsplan

gårdsplads

gänga

gevind

halmtak

stråtag

halvvåning

mezzanin

hamnbassäng

havnebassin

hanband

hanebånd

hanbandtalstol

hanebåndsspærfag

hanbjälke

hanebjælke

hiss

elevator

hiss-schakt

ellevatorskakt

hjälphiss

hjælpehejs

hjälpregel

hjælpedrager

hjässled

topcharnier

hopfoga

sammenføje

husgrupp

klyngehuse

huvudbalk, regel

drager

huvudtrafikled

hovedfærdselsåre

hålbjälklag

hulpladedæk

hålbjälklagselement

hulpladeelement

hålkantstryck

tryk på hulranden

hålrum

hulrum

håltegel

mangehulsten

hårkors

trådkors

högben, taksparre

spær

högvattenkontroll

regulering mod oversvømmelse

höjd, plushöjd

kote

höjdkurva

niveaukurve

höjdspelrum

frigang

hörnfog

hjørnesamling

hörnskydd

hjørnejern

i liv (med)

flugte (med)

inddämning

floddige, kanakdige, parallelværk

infart

indkørsel

infart

indsejling

infartspir

fangmole

infästning

indfæstning

ingjuten

indstøbt

ingjutning

indstøbning

inklädd, inklätt, ingjuten, ingjutet

skjult

innertak, rumstak

loft

inpassad skruv

pasbolt

invalla

inddæmme

jorddamm

jorddæmning

jordtransport

jordflytning

justeringsplatta

justeringsplade

jämnt tal

lige tal

jämnvikt

ligevægt

jämviktsvillkor

ligevægtsbetingelse

kabeluppbockning

kabelopbøjning

kalldraget stål

koldtrukket stål

kallvalsat stål

koldtvalset stål

kant, krön, topp

kant, krone, top

kantfil

kantbana

kapillaritet

hårrørsvirkning

kapillärrör

hårrør

kapillärtryck

kapillartryk

kapning

afskæring

kasun

sænkekasse

klaff

klap

klaff

klap

klaffbro

klapbro, vippebro

klaffdamm, skärmdamm

tavledæmning

klaffport

klapport

klämma

klampe

klätterkran

klatrekran

knäcklast

kritisk last

knäcklängd

fri længde

knäckspänning

kritisk spænding

kolhalt

kulstofindhold

kolonne, kolumn

søjle

kon

kegle

koncentrerad last, punklast

enkelkraft, punktlast

konsnitt

keglesnit

konsnittsyta

keglesnitsflade

konsolbalk

udkraget bjælke

konsulterande ingenjör

rådgivende ingeniør

kontaktyta

bæreflade

kontinuitetsekvation

kontinuitetsligning

kontrefort, flänsstödmur

vinkelstøttemur med ribber

korkplattor

korkfliser

korrugerad plåt

bølgeblik

korrugerad skiva

bølgeplade

korsningsspets

hjertestykke

korsvirke

bindingsværk

kranarm

udlægger (kran)

kranbaneregel

kranbanedrager

kranhus

førerhus, kranhus

kringgjuten

omstøbt

kringgjuten pelare

omstøbt søjle

kropp

legeme

krossten

skærver

krossverk

knuseværk

krympfog

svindfuge

krympning

svind

kryputrymme

krybekælder

kryssfackverk

krydsafstivning

kryssfaner, plywood

krydsfiner

krysskolv

krydsafstivning

kryssväxel

diamantkrydsning

krök

bøjning

krök

rørbøjning

krök

sving

krökning

krumning

krökningscentrum

krumningscenter

krökt

krum

kröndamm

spærredæmning

K-svets, TK-svets

K-søm, KV-søm

kub

terning

kubhållfasthet

terningstyrke

kullrigt huvud (på nit)

helt hoved (på nitte)

kupol

kuppel

kvarter

karré

kvist

knast

kylning

køling

kälfog, kälsvets

kantsøm

källsprång

kildepunkt

kök med matplats

spisekøkken

köldbrygga

kuldebro

lager

leje

lager

leje

lager, skikt

lag

lamelldamm

pilledæmning

lamellhus

etagehus

landfäste (bro)

landfæste (bro)

larvband

larvefødder

lastmaskin

læssemaskine

lastskopa

traktorskovl

l-balk

l-normalprofil

ledbult

charnierbolt

ledlagrad, ledlagrat

hængslet

ledstång

håndliste, gelænder

ledstångsstolpe

gelænderstolpe

lerhalt

lerindhold

lerig

lerholdig, leret

likflänsigt vinkeljärn

ligesidet vinkeljern

linbana

tovbane

linbana

tovbane

linlås

tovlås

lintak

kabeltag

livhöjd

krophøjde

ljudisolering

lydisolering

ljusöppning

lyskasse

lucka

lem, luge

lufthalt

luftindhold

lufthalt

luftindhold

luftintag

luftventil

luftkonditioneringsanläggning

klimaanlæg

luftporbildande medel

poredannende tilslagsstof

luftskikt

luftlag

lufttorkat

lufttørret

luftväxling

luftskifte

lutande snitt

skråsnit

lutning

hældning

lutning

stigning

lyftfönster

hejsevindue

lyftklaverport

hejsefoldeport

lådbalk

kassedrager

lådsektion

hultværsnit

långsträckt grundsula

langstrakt fundament, stribefundament

läckväg

lækagevej

läkt

lægte

längdmätning

længedemåling

längssvets

længdesøm

lärft

lærred

lönn

ahorn

makadamutläggare

skærveudlægger

markareal

grundareal

massförteckning, mängdförteckning

mængdefortegnelse

massugnsslagg

højovnsslagge

matargata

fordelingsgade

matplats

spiseplads

matsal, matrum

spisestue

matvrå

spisekrog

medborgarhus

kulturcenter

mellanlägg

udfyldningsstykke

mittfack

midterfag

mittremsa

midterrabat

montageskarv, monteringsskarv

montagesamling

montagesvets, monteringssvets

montagesøm

monteringsbalk

montagebro, montagedrager

monteringshall

montagehal

motdiagonal

kontradiagonal

mudderverk

muddermaskine

muddring

uddybning, opmudring

mufförband

muffesamling

mutter

møtrik

najtråd

bindetråd

nedslagningsdjup

rammedybde

nedåtriktad strömning

nedadrettet strømning

nock, nockrygg

tagrygning, kip

norm, stadga

norm, reglement

normalsektion för fria rummet

fritrumsprofil

numeriskt värde

numerisk værdi

nämnare

nævner

ojämn sättning

differenssætning

omkörning

overhaling

panna

fyr

panna

kedel

panncentral

kedelcentral

pannrum

fyrrum

parabelfackverk

parabeldrager

passagespår

omløbsspor

paternosterverk

spandkædemaskine

pelararmering

søjlearmering

pelaravstånd

søjleafstand

pelardimension

søjledimension

pelardäck

paddehattedæk

pelare

søjle

pelarform

søjleforskalling

pelarhuvud

søjlehoved

pelarlängd

søjlelængde

pelarmoment

søjlemoment

pelarrader

søjlerækker

pelarskarv

søjlestød

pelarstrimla

søjlestrimmel

pelartvärsnitt

søjletværsnit

pendelpelare (bro)

søjleåg (bro)

pinnbult

dorn

pir

mole

pirspets

molehoved

plant tak

fladt tag

plattbelagd

fliselagt

plattform

perron

plocksten

håndsten

plåtslagare, rörarbetare

blikkenslager, rørlægger

pollare

pullert

Poloceau takstol

fransk spærfag

Polonceau takstol

fransk spærlag

pontonkran

flydekran

pulpettak

halvtag

putsbetong, golvputs

gulvpuds

påfart

tilkørsel

påkänning, påverkan

påvirkning

pålbock

pælebuk

påle

pæl

pålhejare

pælehammer

pålkran

rambuk

pålnedslagning

pæleramning

pålning, pålningsarbete

pælearbejde, pilotering

rad

række

radhus

rækkehus

ramfack

rammefag

ramstång

flangestang

ras

skred

rasmaterial

ur

refug

helle

regel

revle

regelvägg

træskeletvæg

regionplan

egnsplan

remskiva, linskiva

tovskive

renslucka

renseåbning

riksväg

hovedvej

riktning

retning

ritning

tegning, plan

riva

nedrive

rivning

nedtagning, nedrivning

rostskydd

rustbeskyttelse

rotationsvinkel

vinkeldrejning

rundhålsvets

hulsøm

rågad svets

overhvælvet svejsesøm

räcke

gelænder

räckstolpe

baluster

rälsfot

skinnefod

rälsskarv

laskestød

rälsskarvjärn

laske

rälsspik

skinnespiger

rörkrök

rørbøjning

rörkulvert

rørgennemløb

samhällsplanering, stadsplanering

byplanlægning

satsblandare

portionsblander

schakta

udgrave, grave ud

schaktbotten

bund i udgravning

schaktgrop

elevatorgrav

schaktgrop, schakt

udgravning, byggegrube

schaktning

udgravning

segmentport

segmentstigbord

sektionsmindskning

indsnævring

skafferi

spisekammer

skarv

stød, samling

skevning, rälsförhöjning

overhøjde

skibordsfot

overfaldsfod

skikt

lag

skikt

lag

skjul

byggeskur

skjul

skur

skjuvdragkraft

forskydningstrækkraft

skjuvmedelpunkt

forskydningscenter

skjuvspänning

forskydningsspænding

skopelevator

spandelevator, kopelevator

skottkärre

trillebør

skrubb

aflukke

skyddsremsa

midterrabat

skyddsrum

sikringsrum

skyddsräcke

autoværn

skärmtak

baldakin, halvtag

skärning

afgravning

skärningsslänt

afgravningsskråning

slagdörr

hængseldør

slaghuvud

pælehoved

slamning

svumning

slinga

løkke

slinga

sløjfe

sliper

svelle

slirfri  yta

skridsikker overflade

slithållfasthet

slidstyrke

slusstrappa

koblet sluse

slutavvikelse

gab

sluten

indesluttet

sluten ram

lukket ramme

släckt kalk

læsket kalk

släntvinkel

skræntvinkel

släpskopa

slæbeskovl

släpvagn

påhængsvogn

slät dörr

glat dør

slät fog

skrabfuge

snedpåle

skråpæl

snedsträva

skråstang, skråstiver

snedtak

skråtag

snickare

tømrer

sopnedkast

nedfaldsskakt

sovrum

soveværelse

spanjolett

paskvil (f.eks. paskvilgreb)

spetsig vinkel

spids vinkel

spik

søm

spikplåt

sømbeslag

spis

komfur

spontat, spontad

pløjet

sponthuvud

hammer (kajmur)

spontvägg

spunsvæg

spricka

revne

spricka

revne

spricka

revne

sprickbildning

revnedannelse

sprödbrott

sprødt brud

spårgrupp

sporrist

stadsadministrationscentrum

byadminstrationscenter

stadsenhed

byenhed

stadsplan

byplan

stadsplan

byplan

stamledning

faldstamme, faldrør

stegnos, stegframkant

trappeforkant

stenblock

rullesten

stenig lera

stenholdig ler

stenkross

stenknuser, knusemaskine

stigningsfil

krybespor

stjälpande moment

væltende moment

stjälpning

væltning

stock

tømmerstok, kævle

stockning

overfyldning

stolräl

stolskinne

storgatstenbeläggning

brolægning

strandskoning

høfde

sträckmetal

strækmetal

strängbetong

strengbeton

sträva

afstiver, sværte

sträva, avstyva

afstive

strävpelare

støttepille

stukning

specifik forkortelse, stukning

stumfog

skinfuge

stumfog, stumsvets

stumpsøm

stumförband

plansamling

stumsvets

stumpsøm

stuprör

nedløbsrør

stuprör

tagnedløb

styrlinje

ledelinje

stålgjutgods

stålstøbegods

ståndare (vid balkform)

leder (ved bjælkeforskalling)

ståndare, regel

oplæner, leder

ståndskiva, stos

inddækning

ställning

stillads

stöd

understøtning

stödben

skråbånd

stödvinkel

vinkeldrejning ved understøtning

stötbotten

styrtleje

svallgalleri

svingningsgalleri

svallning

stuvning

svallningskurva

stuvningskurve

svamp, röta

svamp

svetsad balk

opbygget bjælke, sammensvejst bjælke

svetsförband

svejsesamling

svällningskoefficient

svelningsfaktor

säckväv

sækkelærred

sättbjälke

stemmebjælke

tackjern

råjern

takbelysning

loftsbelysning

takfot

tagskæg

takfotsinklädnad

sternbræt

takhöjd

loftshøjde

takljuskupol

taglyskuppel, ovenlys

taklucka

taglem

takpanel

loftsforskalling

takplatta, takskiva

loftsplade

taktäckning

tagbeklædning

tambur

forstue

tapplager

tapleje

tegelbeklädnad

beklædningstegl

tegelplatta, taktegel

tegl, tagsten

tegelvägg

teglstensmur

telfer, lyftblock

løbekat

tillfälligt fel

tilfældig fejl

tillsatsmedel

tilslagsstof

tillåten last

tilladelig belastning

tillåten markpåkänning

tilladelig tryk på jorden

tingshus

domhus

tjäldjup

frostdybde

tjällyftning

frosthævning

tjärspridare

tjærespreder

tomt

grund

torr vikt

tørvægt

torrläggning

afvanding

trafikled

trafikåre

trapplan, vilplan

afsats, repos

trappräcke, räcke

gelænder, rækværk

trappsteg

trappesten

tratt

tragt

trubbig vinkel

stump vinkel

trumma, kulvert, avvattningssluss

gennemløb, afvandingssluse

tryckarmering

trykjern

tryckhållfasthet

trykstyrke

trycksträva, pelare

trykstang, søjle

träpanelvägg, panelvägg

bræddeskillevæg

tub

turbiberør

tunt slitlager

tæppebelægning

tvåaxlig

toakset

tvåskärig nit

to-snits nitte

tvåspårig

dobbeltsporet

tvärbalk

tværbjælke

tvärbalk

tværbjælke

tvärförband

tværafstivning

tvärkolv

tværafstivning

tvärregel

tværdrager

tvärsnittsyta

tværsnitsflade

tvättrum

vaskerum

täckning, täcke

afdækning, dække

täckskikt (av betong)

dæklag (beton)

tätningskärna i damm

kerne i dæmning

tätskikt vandtæt beklædning, som skal forhindre, at der trænger vand ind i bærende dele, kan tillige fungere som dampspærre i visse tilfælde

U-balk

U-jern

udda tal

ulige tal

underfläns

underflange

underhängt fönster

bundhængt vindue

underkant av grundkonstruktion

fundamentsunderkant

undertak

nedhængt loft

uppbockat järn

skråjern

uppdragning

optrækning

uppdämt

opstemmet

uppfart, infart

tilkørsel, adgang

uppfartsväg

adgangsvej

upplag

vederlag

upplagskraft

vederlagskraft

upplagsplatta

lejeplade

upplagsyta

vederlagsflade

uppsättning, uppförande

opstilling, opføring

upptryck

opdrift

upptryckskontroll

opdriftskontrol

urgröpning

udkolkning

ursparning

udsparing

utbygga, förlänga

udvide, forlænge

utfart

udkørsel

utfällningar

udblomstringer

utjämning

udjævning

utmattningsbrott

træthedsbrud

utsprång

fremspring

utstaka

afsætte, udstikke

vagnhall

remise

vagnslast

vognladning

vall, strandvall

dige

valv

hvælving

vangstycke

trappevange

vantskruv

spændmøtrik

vardagsrum

opholdstue, stue

vardagsrum, salong

dagligstue

varmtvattenberedare

vandvarmer

vartannat fack

hvertandet fag

varuhiss

vareelevator

vattendelare

vandskel

vattenkran

vandhane

vattenseparation

vandudskillelse

vattentillsats

vandtilsætning

vattenvirvel

strømhvirvel

vattenyta

vandspejl

veckplatte

foldeplade

vecktak

foldetag

vedhäftning

adhæsion

verkligt mål

virkeligt mål

vidhäftande stråle

adhæderende stråle

vierendeelbalk

vierendeelbjælke

vikport

foldeport

villkor

betingelse

vilotryckskoefficient

hviletrykskoefficient

vindsbjälklag

loftsbjælkelag

vindskiva

vindskede

vindskupe

kvist

vindsplan

tagetageplan

vindsvåning

tagetage, loftsetage

vindsvåning, vindsrum, vindskupa

loftsrum, kvist

vinkelmätning

vinkelmåling

vinkeln mellan två plan

toplansvinkel

vinkeländring

vinkelforandring

vinkeländring (av generatris)

vinkelændring (af frembringer)

vinsch, spel

spil

wiresträckare

strammemøtrik

vittring

nedbrydning

vot

bjælkekonsol

vridaxel

vridningsakse

vridport

drejeport

vridvinkel

vridningsvinkel

vågbrytare

bølgebryder

våning

etage

våning, lägenhet

lejlighed

våning, lägenhet

lejlighed

våningshöjd

etagehøjde

våningsplan

etageplan

våningsyta

etageareal

våt sektionsarea

vandfyldt tværsnit, vandslug

vägbank, bank

vejdæmning

vägren

rabat (vej)

vält

tromle

värmegenomgångstal

transmissionskoefficient

värmepanna

centralfyr

värmeutvidgningskoefficient

varmeudvidelseskoefficient

växelförbindelse för parallela spår

transversal

X-fackverk

paralleldrager med krydsgitter

X-svets

X-søm

yta

flade

ytbehandling

overfladebehandling

yttervägg

ydermur

ångspärr

dampspærre

återfylle

tilbagefylde

återfyllning

tilbagefyldning

äggformigt rör

spidsbundet rør

ändfack

endefag

ändkälsvets

tværgående kantsøm

ändregel

endedrager

ändstöd

endeunderstøtning

ändstöd

endeunderstøtning

ärtsingel

ærtesten

öglebult

øjebolt

öglestång

øjejern

öppen asfaltbetong

grov asfaltbeton

öppen spis

pejs

övergångsställe

fodgængerovergang

överhängt

tophængt

överkragning, konsol

udkragning

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen