Svensk-dansk ordbog om kemikalier

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

Bemærk! Denne ordliste er egentlig en dansk-svensk ordbog, der er "vendt om". Vi har endnu ikke haft tid til at justere alle de inkonsekvenser, der er en følge heraf.

Acetylen

Acetylen

Acykliska kolväten

Acycliske carbonhydrider

Agrokemiska produkter

Agrokemiske produkter

Akrylpolymerer i obearbetad form

Polymerer af acryl i primær form

Aldehydfunktionsföreningar

Forbindelser med aldehydgrupper

Alkalimetaller

Alkalimetaller

Alkohol

Alkohol

Alkoholderivat

Alkoholderivater

Alkoholer

Alkoholer

Aluminiumklorid

Aluminiumchlorid

Aluminiumklorväte

Aluminiumchlorhydrat

Aluminiumsulfat

Sulphater af aluminium

Aminofunktionsföreningar

Forbindelser med aminogrupper

Aminoföreningar med syrefunktion

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper

Aminohartser i obearbetad form

Aminoharpikser i primær form

Ammoniak

Ammoniak

Ammoniumklorid

Ammoniumchlorid

Ammoniumsulfat

Ammoniumsulphat

Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel

Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer

argon

argon

Aromatiska polykarbon- och karbonsyror

Aromatiske polycarboxylsyrer og carboxylsyrer

Auxinherbicider

Plantevækstregulatorer

Avlut från framställning av trämassa

Affaldslud fra fremstillingen af træmasse

Azider

Azider

Basiska oorganiska kemikalier

Uorganiske kemiske grundstoffer

Basiska organiska kemikalier

Kemiske grundstoffer

Beck

Beg

Bensen

Benzen

Blyhydroxid

Blyhydroxid

Blyoxid

Blyoxid

borater

borater

Borider

Borider

Buten

Buten

cyanater

cyanater

Cyanid

Cyanider

cyanidoxid

oxidcyanider

Cykliska kolväten

Cycliske carbonhydrider

Desinfektionsmedel

Desinfektionsmidler

Destillerat vatten

Destilleret vand

Dioler

Divalente alkoholer

Enzymer

Enzymer

Estrar av akrylsyra

Acrylsyreestere

Etanol

Ethanol

Etrar

Ethere

Etylalkohol

Ethylalkohol

Etylbensen

Ethylbenzen

Etylen

Ethylen

Etylenglykol

Ethylenglycol

Etylenoxid

Ethylenoxid

fenolalkoholer

phenolalkoholer

fenolderivat

phenolderivater

fenoler

phenoler

Ferriklorid

Ferrichlorid

fixernatronkloriter

Hypochloriter

Flytande ammoniak

Flydende ammoniak

Flytande luft

Flydende luft

Flytande luft och tryckluft

Flydende og komprimeret luft

Flytande natriumkarbonat

Natronlud

Flytande nitrogen

Flydende nitrogen

fosfater

phosphater

Fosfider

Phosphider

Fosfinater

Phosphinater

fosfonater,

Phosphonater

Fosforgödselmedel

Phosphorholdige gødningsstoffer

Fosforsyra

Phosphorsyre

fulminater

Fulminater

Fulminater

Fulminater

färgextrakt

farvestofekstrakter

Färgmedel

Farvningsmidler

färgämnen

farvestoffer

Färgämnen och pigment

Farvestoffer og pigmenter

föreningar

forbindelser

Föreningar av sällsynta jordmetaller

Forbindelser af sjældne jordarters metaller

Föreningar med kvävefunktioner

Forbindelser med nitrogenholdige grupper

Garvextrakt

Garveekstrakter

Garvextrakt

Garvestofekstrakter

Garvämnen

Garvepræparater

Gaser

Gasser

Gaser för medicinskt bruk

Medicinske gasser

Gasformiga oorganiska syreföreningar

Gasformige uorganiske oxygenforbindelser

gödselmedel

gødningsstoffer

Halogen

Halogen

Halogenerade derivat

halogenderivat

Hartsprodukter

Harpiksprodukter

Helium

Helium

Herbicider

Herbicider

Hydrider

Hydrider

hydroxider

Hydroxider

Hydroxider för förgämnen

Hydroxyder til farvestoffer

Hydroxider som basiska oorganiska kemikalier

Hydroxyder i form af uorganiske basiskemikalier

Hypokloriter och klorater

Hypochloriter og chlorater

industriella fettalkoholer

Industrielle fedtalkoholer

Industriella fettalkoholer

Industrielle fedtalkoholer

Industrigaser

Industrigasser

Insekticider

Insekticider

isotoper

Isotoper

Järnsulfat

Jernsulphat

Järnvitriol

Ferrisulphat

Kaliumpermanganat

Kaliumpermanganat

Karbamidhartser i obearbetad form

Ureaharpikser i primær form

Karbider

Carbider

Karbon

Kulstof

karbonater

carbonater

Karbonsyror

Carboxylsyrer

Kaustiksoda

Kaustisk soda

Kemikalier

Kemikalier

Kemiska fosforgödselmedel

Kemiske phosphorholdige gødningsstoffer

Kemiska grundämnen

Kemiske stoffer

kemiska produkter

Kemiske produkter

Keton- och kinonfunktionsföreningar

Forbindelser med keton- og quinonfunktion

Kiseldioxid

Siliciumdioxid

Klor

Klor

klorater

chlorater

Klorerade derivat av acykliska kolväten

Chlorderivater af acycliske carbonhydrider

Klorider

Chlorider

Klorväte

Hydrogenchlorid

Koldioxid

Carbondioxid

Koltetraklorid

Carbontetrachlorid

Kolväten

Carbonhydrider

konstfibrer

Kemofibre

Konstgödsel och kväveföreningar

Gødningsstoffer og nitrogenforbindelser

koppar

Kobber

Kopparhydroxid

Kobberhydroxid

Kopparoxid

Kobberoxid

Kopparsulfat

Kobbersulphat

Kreosot

Kreosot

Kromhydroxid

Chromhydroxid

Kromoxid

Chromoxid

Kvicksilver

Kviksølv

kväve

Kvælstof

kväve

Nitrogen

Kvävehaltiga gödningsmedel

Nitrogenholdige gødningsstoffer

Kväveoxid

Nitrogenoxid

Magnesiumhydroxid

Magnesiumhydroxid

Magnesiumoxid

Magnesiumoxid

Manganhydroxid

Manganhydroxid

Manganoxid

Manganoxid

Metakrylsyraestrar

Estere af methacrylsyre

Metalliska halogener

Metalhalogenater

Metalloider

Metalloider

Metalloxider

Metaloxider

Metallsalter

Metalsalte

Metan

Methan

Metanol

Methanol

Mineraliska fosforgödselmedel

Mineralske phosphorholdige gødningsstoffer

Monohydriska alkoholer

Monovalente alkoholer

Monokarboxyliska industrifettsyror

Industrielle monocarboxylfedtsyrer

m-Xylener

M-xylener

Mättade kolväten

Mættede carbonhydrider

Natriumbikarbonat

Natriumbicarbonat

Natriumhexafluorsilikat

Natriumhexafluorsilicat

Natriumhexametafosfat

Natriumhexametaphosphat

Natriumhydroxid

Natriumhydroxid

Natriumhypoklorit

Natriumhypochlorit

Natriumkarbonat

Natriumcarbonater

Natriumklorit

Natriumchlorit

Natriumnitrat

Natriumnitrat

Natriumsilikat

Natriumsilicat

Natriumsulfat

Natriumhydrogensulphater

Natriumtiosulfat

Natriumthiosulphat

Neon

Neon

nitrater

Nitrater

nitrerade derivat

Nitroderivat

Nitrersyra

Nitrersyrer

Nitrider

Nitrider

nitrosaterade derivat

Nitrosoderivater

Oljor och produkter utvunna genom destillering av högtempererad stenkolstjära, beck- och becktjära

Olier og produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære, stenkulstjærebeg og mineraltjærebeg

Omättade acykliska kolväten

Umættede acycliske carbonhydrider

Omättade cykliska kolväten

Umættede cycliske carbonhydrider

Omättade kolväten

Umættede carbonhydrider

Omättade monokarbonsyror

Umættede monocarboxylsyrer

Oorganiska kemikalier

Uorganiske kemikalier

Oorganiska syreföreningar

Uorganiske oxygenforbindelser

oorganiska syror

uorganiske syrer

Organiska föreningar med kvävefunktioner

Organiske forbindelser med nitrogenholdige grupper

organiska peroxider

organiske peroxider

Organiska svavelföreningar

Organiske svovlforbindelser

Oxider

Oxider

Oxider, peroxider och hydroxider

Oxider, peroxider og hydroxider

Oxometalliska syror

Salte af oxometalsyrer

o-Xylener

O-xylener

perborater

Perborater

perklorater

Perchlorater

Perättiksyra

Pereddikesyre

Pesticider

Pesticider

Piezoelektrisk kvarts

Piezo-elektrisk kvarts

Plaster i obearbetad form

Plast i primær form

polyalkoholer

polyvalente alkoholer

Polyaluminiumklorid

Polyaluminiumchlorid

Polyamider i obearbetad form

Polyamider i primær form

Polyestrar i obearbetad form

Polyestere i primær form

polyfosfater

polyphosphater

Polyfosforiska syror

Polyphosphorsyrer

Polymerer av eten, i obearbetad form

Polymerer af ethylen, i primær form

Polymerer av propen, i obearbetad form

Polymerer af propylen i primær form

Polymerer av styren, i obearbetad form

Polymerer af styren, i primær form

Polymerer av vinylacetat, i obearbetad form

Polymerer af vinylacetat i primær form

Polysulfider

Polysulphider

Propen

Propen

Raffinerat svavel

Raffineret svovl

Rodenticider

Rodenticider

Salpetersyra

Salpetersyre

Silicider

Silicider

siliciumoxid

siliciumdioxid

Silikat

Silikater

silikater

silicater

Silikolfluorsyra

Fluskiselsyre

Silikoner i primärform

Siliconer i primær form

Släckt kalk

Calciumhydroxid

Stenkolstjära

Stenkulstjære

Styren

Styren

sulfater

sulphater

Sulfater

Sulphater

Sulfider

Sulphider

Sulfider

Sulphider

sulfiter

sulphitter

Sulfonerade derivat

sulphoderivat

Sura oljor från raffinering

Sure olier fra raffinering

Svavel

Svovl

svaveldioxid

Svovldioxid

Svavelföreningar

Svovlforbindelser

Svavelkis och järnoxider

Jernpyritter og jernoxider

Svavelsyra

Svovlsyre

Syntetgummi

Syntetgummi

Syntetiska halvädelstenar

Syntetiske halvædelsten

Syntetiska stenar

Syntetiske sten

Syntetiska ädelstenar

Syntetiske ædelsten

syre

Ilt

syre

Oxygen

Syre

Oxygen

Tanniner

Garvesyrer

Tetrakloreten

Tetrachlorethylen

Titanoxid

Titaniumoxid

Toluen

Toluen

Tryckluft

Komprimeret luft

Träkol

Trækul

Trätjärebeck

Tjærebeg

Tungt vatten

Tungt vand

Ureiner

Ureiner

Vegetabiliska derivat för infärgning

Vegetabilske derivater til farvning

Vinylpolymerer i obearbetad form

Vinylpolymerer i primær form

Väte

Hydrogen

Väteperoxid

Hydrogenperoxid

Vätesulfid

Hydrogensulphid

Vätmedel

Afspændingsmiddel

Vätmedel

Spredeklæbemiddel

Zinkoxid

Zinkoxid

Zinkperoxid

Zinkperoxid

zinktitanoxid

Titanperoxid

Ädelgaser

Ædelgasser

ädelgaser

Inerte gasser

Ättiksyra

Eddikesyre

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen