De første flyvninger over Øresund 1910-11

I år kunne man fejre hundredåret for den første flyvning over Øresund. Den 17. juli 1910 fløj nemlig den danske aviatiker Robert Svendsen fra København til Malmø i sit Voisin biplan. I dag er der næppe mange, der kender til denne begivenhed, og jubilæet i år er sikkert gledet forbi i al ubemærkethed, men formodentlig endnu mere ukendt er den første flyvning den modsatte vej fra Malmø til København. Det skete året derpå den 7. maj 1911. Det var dog hverken en svensker eller dansker, der stod for denne bedrift, men en belgier ved navn Rene Cozic. Begivenheden blev omtalt i begejstrede toner af det svenske ugeskrift ”Veckojournalen”, som den 21. maj 1911 havde nedenstående artikel indført. Teksten er oversat til dansk af undertegnede, og den svenske originaltekst er klippet ind nederst. Billederne er hentet fra artiklen.

Læs mere om Rene Cozic på http://earlyaviators.com/ecozic.htm

Impressarion WILLIAME Aviaten COZIC Mekanikern MELGARA

Rene Cozic i sin maskine

Rene Cozic i sin maskine

Veckojournalen den 21. maj 1911 (oversættelse fra svensk)

Et navn, som i den sidste tid har været på alles læber ikke blot inden for sportsverdenen, men også overalt, hvor man med interesse følger aviatikkens sejrsgang, er Rene Cozic. I slutningen af marts ankom den belgiske aviatiker til Sverige for med sin todækker at foretage en serie opstigninger i Gøteborg, og trods de ugunstige vejrforhold kunne man allerede af disse præstationer forstå, at her var der en mand, der havde alle forudsætninger for at skabe sig et berømt navn på luftsejlingens område. Fra Gøteborg tog Cozic til København, hvor han foretog adskillige fremragende flyvninger, hvorunder han slog alle skandinaviske rekorder, samt tillige i Malmø, hvor han senere tog til, har han foretaget opstigninger, der beskrives som de smukkeste i Skandinavien. Rekorden slog han imidlertid, da han den 7. i denne måned (maj) fløj mellem Malmø og København. Sundet lå med hvidtskummende bølger, men trods dette turde den dristige belgier at indlade sig på forsøget.

I København blev han modtaget af en jublende menneskemasse, som så snart flyvemaskinen havde nået jorden brød afspærringerne, rykkede Cozic ned fra aeroplanet og bar ham i triumftog rundt på området. Det var den første flyvning, der var blevet foretaget fra Sverige til Danmark. Cozic vil også deltage i Stockholms flyveuge. I de sidste dage har han været forfulgt af uheld. Dagen efter sundsflyvningen fik han lettere skader på sin maskine og ved flyvningen den næste dag stødte han mod en afspærring, hvorved maskinen fuldstændigt blev knust.

Under hele flyvningen var vinden meget stærk, og tilskuerne troede flere gange, at aeroplanet skulle kæntre. Da han skulle nedstige, greb vinden fat i aeroplanet og drev det mod tilskuerpladsen. Da Cozic mærkede, at en katastrofe var uundgåelig, slap han styret og vinkede med begge hænder mod tilskuerne, som skyndte sig væk. Øjeblikket efter slog aeroplanet i afspærringen. Cozic blev kastet ud af maskinen og rullede hen ad jorden, men kom ikke til skade, og maskinen blev fuldstændigt knust, kun motoren var uskadt. Trods dette tror man, at hans maskine er mulig at reparere, således at også vores hovedstad (Stockholm) kan få lejlighed til at se den modige aviatikers præstationer.

Det, der især kendetegner Cozic, er hans dristighed, hans ro og utrolige sindsligevægt. Vores egen fremstående (svenske) aviatiker friherre Cederström har endog givet ham den smigrende omtale: »den bedste biplansflyver, jeg har set, en atlet uden nerver.»

Veckojournalen den 21. maj 1911 (originaltekst på svensk)

Ett namn, som under den senaste tiden varit på allas läppar ej blott inom sportvärlden utan öfverallt där man med intresse följer aviatikens segertåg, är Rene Cozic. I slutet af mars anlände den belgiske aviaten till Sverige för att med sin tvådäckare göra en serie uppstigningar i Göteborg, och trots de ogynnsamma väderleksförhållandena kunde man redan af dessa prestationer sluta till, att här var en man som hade alla förutsättningar att skapa sig ett berömdt namn inom luftseglingens område. Från Göteborg ställde Cozic färden till Köpenhamn, där han gjorde en mängd utomordentliga flygningar, hvarunder han slog samtliga skandinaviska rekord, och äfven i Malmö, dit han sedermera for, har han företagit uppstigningar, hvilka beskrifvas som de vackraste i Skandinavien. Rekordet slog han emellertid då han den 7 dennes flög mellan Malmö och Köpenhamn. Sundet låg hvitskummigt af vågor men trots allt vågade den djärfve belgaren försöket.

I Köpenhamn mottogs han af en jublande människomassa, som så fort flygmaskinen nått marken bröt afspärrningarna, ryckte Cozic ifrån aeroplanet och bar honom i triumftåg rundt fältet. Det var den första flygning som gjorts från Sverige till Danmark. Även i Stockholms f1ygvecka kommer Cozic att deltaga. Under de senaste dagarna har han förföljts af otur. Dagen efter sundsflygningen råkade han få sin maskin lindrigt skadad och vid flygning nästa dag stötte han mot en afbalkning hvarvid maskinen blef fullkomligt krossad.

Under hela flygningen var vinden mycket stark och åskådarna trodde flera gånger att aeroplanet skulle kantra. När han skulle nedstiga grep vinden aeroplanet och dref det mot åskadareplatsen. När Cozic märkte att en katastrof var oundviklig, släppte han styret och vinkade med båda händerna mot åskådarna, hvilka skyndade undan. Ögonblicket efter slog aeroplanet i afbalkningen. Cozic kastades ur maskinen och rullade bortåt marken, men förblef oskadad, och maskinen krossades fullständigt, endast motorn blef oskadad. Det oaktadt tror man att hans maskin skall kunna repareras, så att äfven vår hufvudstad blir i tillfälle att åskåda den modige aviatens prestationer.

Hvad som främst utmärker Cozic är hans djärfhet, hans lugn och oerhörda sinnesnärvaro. Vår egen framstående aviat friherre Cederström har t. o. m. gifvit honom det smickrande omdömet: »den bäste biplansflygare jag sett, en atlet utan nerver.»

En reaktion på “De første flyvninger over Øresund 1910-11

  1. Kære Poul Hansen, tak for din venlige hilsen på Verdensjournalist. Du har ret; der så er meget i dansk og dansk-svensk flyvelitteratur, når man først får dykket ned. Men jeg er ikke historiker, men pilot med interesse for også historien. Det lader til, at du har et spændende grundlag for at skrive en bog?

    Med venlig hilsen,

    Max Ulrich Klinker

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *