Oversigt over de svenske stærke verber

Stærke verber (som kaldes også uregelmæssige eller aflydende verber) er en gruppe af verber, der er kendetegnet ved aflyd, manglende endelse i præteritum og n-endelse i participiet. De står i kontrast til andre verber, de svage verber, der ikke har aflyd og d- eller t-endelser i præteritum og participiet.

Selve udtrykket ”stærke verber” stammer fra de tyske Grimm-brødre, der foruden at samle eventyr også arbejdede med ordbogsudgivelser. De brugte betegnelsen ”stærk” for de verber, der havde meget varierende bøjninger, dvs. hvor stammen ændredes kraftigt. Og de verber, hvor stammen ikke ændredes, kaldte de for ”de svage verber”. På dansk bruges også betegnelsen ”uregelmæssig”, som stammer fra den latinske grammatik, hvor der virkelig kan tales om uregelmæssige verber. Men i dag foretrækker mange sprogmennesker at kalde dem aflydende verber.

I denne relativt omfattende oversigt med 550 svenske stærke verber er der også medtaget  en række ældre verber, som moderne ordbøger i dag ofte udelader, f.eks. verbet ”blankoförsälja”. De er medtaget i oversigten, fordi danskere kan støde på dem i ældre svensk litteratur. Oversigten medtager også både moderne talesprogsprægede kortformer og de ældre formelle stavemåder, f.eks. ange/angiva.

Stærke svenske verber

anbefalla [anbeföll, anbefallit] rose, anbefale, befale, pålægge
anfalla [anföll, anfallit] angribe, anfalde
ange [angav, angett] angive
angiva [angav, angett] angive
angripa [angrep, angripit] angribe
angå [angick, angått] angå
anhålla [anhöll, anhållit] anmode, anholde
ankomma [ankom, ankommit] ankomme
anlägga [anla; anlade, anlagt] bygge, anlægge
anse [ansåg, ansett] anse, mene
ansluta [anslutade; anslöt, anslutat; anslutit] forbinde, tilslutte
anslå [anslog, anslagit] tildele, anslå
anstå [anstod, anstått] forbeholde, anstå
ansätta [ansatte, ansatt] aktivere, påvirke
anta [antog, antagit] vedtage, antage
antaga [antog, antagit] vedtage, antage
avbryta [avbröt, avbrutit] afbryde, annullere
avdagata [avdagatog, avdagatagit] dræbe, henrette
avdagataga [avdagatog, avdagatagit] dræbe, henrette
avge [avgav, avgett] levere, afgive
avgiva [avgav, avgett] levere, afgive
avgå [avgick, avgått] fratræde
avgöra [avgjorde, avgjort] afgøre, bestemme
avhålla [avhöll, avhållit] afstå
avkomma [avkom, avkommit] afkom
avkunna [avkunde, avkunnat] udtale, forkynde
avlida [avled, avlidit]
avlägga [avlade, avlagt] aflægge, give
avnjuta [avnjöt, avnjutit] nyde
avse [avsåg, avsett] betyde, gælde
avskriva [avskrev, avskrivit] afskrive
avslå [avslog, avslagit] afvise, afslå
avstå [avstod, avstått] afstå
avsätta [avsatte, avsatt] afsætte, dedikere
avta [avtog, avtagit] aftage
avtaga [avtog, avtagit] aftage
be [bad, bett] bede, spørge
bedja [bad, bett] bede, spørge
bedra [bedrog, bedragit] bedrage
bedraga [bedrog, bedragit] bedrage
bedriva [bedrev, bedrivit] drive, engagere
befalla [beföll, befallit] befale, kommandere
befinna [befann, befunnit] befinde, være
bege [begav, begett] gå, begive
begiva [begav, begett] gå, begive
begripa [begrep, begripit] forstå, begribe
begråta [begrät, begråtit] begræde
begynna [begynte; begynnade, begynnat; begynt] begynde
begå [begick, begått] begå
behålla [behöll, behållit] holde
bekantgöra [bekantgjorde, bekantgjort] fremsætte
bekomma [bekom, bekommit] angå, bekomme
bele [belog, belett] le, grine ad
belägga [belade, belagt] belægge, bevise
bese [besåg, besett] bese, kontrollere
besitta [besatt, besuttit] besidde
besjunga [besjöng, besjungit] synge for
beskjuta [besköt, beskjutit] beskyde
beskriva [beskrev, beskrivit] beskrive
bestiga [besteg, bestigit] bestige, klatre
bestrida [stridade; bestred, bestridit; bestridat] bestride
bestryka [beströk, bestrukit] bestryge
bestå [bestod, bestått] bestå
besätta [besatte, besatt] besætte
betonggjuta [betonggöt, betonggjutit] betonstøbe
betygsätta [betygsatte, betygsatt] bedømme, vurdere
bibehålla [bibehöll, bibehållit] vedligeholde, beholde, bevare
bidra [bidrog, bidragit] bidrage, hjælpe
bidraga [bidrog, bidragit] bidrage, hjælpe
bifalla [biföll, bifallit] bifalde, give sin støtte til
bilägga [bilade, bilagt] bilægge
binda [band, bundit] binde
bispringa [bisprang, bisprungit] hjælpe
bistå [bistod, bistått] bistå
bita [bet, bitit] bid
bjuda [bjöd, bjudit] indbyde, byde
blankoförsälja [blankoförsålde, blankoförsålt] sælge in blanco
bli [blev, blivit] blive, være
bliva [blev, blivit] blive
bortgå [bortgick, bortgått] bortgå
bortse [bortsåg, bortsett] ignorere, bortse fra
bosätta [bosatte, bosatt] bosætte
bringa [bringade; bragte, bringat; bragt] bringe
brinna [brann, brunnit] brænde
brista [brast, brustit] briste
bryta [bröt, brutit] bryde
bära [bar, burit] bære
bönfalla [bönföll, bönfallit] bønfalde
böra [borde, bort] burde
delge [delgav, delgett] forkynde
delgiva [delgav, delgett] forkynde
delta [deltog, deltagit] deltage
deltaga [deltog, deltagit] deltage
djupfrysa [djupfrös, djupfrusit] dybfryse
dra [drog, dragit] drage, trække, gå
draga [drog, dragit] drage, trække, gå
dricka [drack, druckit] drikke
driva [drev, drivit] drive
drypa [dröp, drupit] dryppe
duga [dög, dugit] du, er godt nok
dyka [dykte; dök, dykt] dykke
[dog, dött]
dölja [dolde, dolt] skjule
efterkomma [efterkom, efterkommit] efterkomme
erbjuda [erbjöd, erbjudit] tilbyde
erfara [erfor, erfarit] erfare
erfinna [erfann, erfunnit] finde
erhålla [erhöll, erhållit] erholde
erlägga [erlade, erlagt] erlægge
ersätta [ersatte, ersatt] erstatte
falla [föll, fallit] falde
fara [for, farit] fare
fastbinda [fastband, fastbundit] fastbinde
fasthålla [fasthöll, fasthållit] fastholde
fastlägga [fastlade, fastlagt] fastlægge
fastslå [fastslog, fastslagit] fastslå
finna [fann, funnit] finde
finnas [fanns, funnits] være til, findes
fisa [fes, fisit] prutte, fise
flyga [flög, flugit] flyve
flyta [flöt, flutit] flyde
fortfara [fortfor, fortfarit] fortsætte
fortgå [fortgick, fortgått] fortsætte
fortskrida [fortskred, fortskridit] fortsætte
fortsätta [fortsatte, fortsatt] fortsætte
frambära [frambar, framburit] frembære
framdra [framdrog, framdragit] fremdrage
framdraga [framdrog, framdragit] fremdrage
framgå [framgick, framgått] vise, fremgå
framhålla [framhöll, framhållit] fremholde
framkomma [framkom, framkommit] fremkomme, opstå
framlägga [framlade, framlagt] fremlægge
framskrida [framskred, framskridit] fortsætte
frigöra [frigjorde, frigjort] frigive, frigøre
frysa [fryste; frös, frusit; fryst] fryse
frångå [frångick, frångått] afvige fra
frånta [fråntog, fråntagit] fratage
fråntaga [fråntog, fråntagit] berøve, fratage
fullgöra [fullgjorde, fullgjort] opfylde
[fick, fått]
färglägga [färglade, färglagt] farve
föranlåta [föranlät, föranlåtit] foranledige
förbinda [förband, förbundit] forpligte
förbise [förbisåg, förbisett] overse
förbjuda [förbjöd, förbjudit] forbyde
förbli [förblev, förblivit] forblive
förbliva [förblev, förblivit] forblive
fördra [fördrog, fördragit] foretrække
fördraga [fördrog, fördragit] udholde, fordrage
fördriva [fördrev, fördrivit] fordrive
föredra [föredrog, föredragit] foretrække
föredraga [föredrog, föredragit] foretrække
förefalla [föreföll, förefallit] synes, virke til
föregiva [föregav, föregett] foregive
föregripa [föregrep, föregripit] foregribe
förekomma [förekom, förekommit] forekomme
föreligga [förelåg, förelegat] foreligge
föreskriva [föreskrev, föreskrivit] foreskrive
föreslå [föreslog, föreslagit; föreslått] foreslå
förestå [förestod, förestått] forestå
företa [företog, företagit] foretage
företaga [företog, företagit] foretage
förfalla [förföll, förfallit] forfalde
förfara [förfor, förfarit] handle, gå til værks
förflyta [förflöt, förflutit] forløbe
förfrysa [förfrös, förfrusit] forfryse
förgå [förgick, förgått] forgå
förgås [förgicks, förgåtts] forgås, omkomme
förgöra [förgjorde, förgjort] destruere
förhålla [förhöll, förhållit] forholde
förkunna [förkunde, förkunnat] proklamere, forkynde
förlida [förled, förlidit] forløbe, henrinde
förlåta [förlät, förlåtit] tilgive
förlägga [förlade, förlagt] forlægge
förnimma [förnam, förnummit] opfatte
förrinna [förrann, förrunnit] henrinde, rinde bort, forsvinde, stikke af
förse [försåg, försett] give, forsyne
försiggå [försiggick, försiggått] foregå
försluta [förslutade; inneslöt, förslutat; inneslutit] tætte, lukke til
försova [försov, försovit] forsove
förstå [förstod, förstått] forstå
försvinna [försvann, försvunnit] forsvinde
försäljas [försåldes, försålts] sælges
försätta [försatte, försatt] sætte, bringe, flytte
förta [förtog, förtagit] forsvinde
förtaga [förtog, förtagit] forsvinde
förtiga [förteg, förtigit] tie stille med
förutse [förutsåg, förutsett] forudse
förutsäga [förutsade, förutsagt] forudsige
förutsägas [förutsades, förutsagts] forudsiges
förutsätta [förutsatte, förutsatt] forudsætte
förvrida [förvred, förvridit] forvride
gala [gol, galit] gale
ge [gav, gett] give
gendriva [gendrev, gendrivit] modbevise
genljuda [genljöd, genljudit] klinge, genlyde
genomgå [genomgick, genomgått] gennemgå
genomse [genomsåg, genomsett] gennemse
giva [gav, gett] give
gjuta [göt, gjutit] støbe
glida [gled, glidit] glide
glädja [gladde, glatt] fryde, glæde
gnida [gned, gnidit] gnide
godta [godtog, godtagit] acceptere
godtaga [godtog, godtagit] acceptere, godtage
gottgöra [gottgjorde, gottgjort] godtgøre, skadesløsholde
gravlägga [gravlade, gravlagt] begrave, skrinlægge
gravsätta [gravsatte, gravsatt] begrave, jorde
gripa [grep, gripit] udvej
grundlägga [grundlade, grundlagt] grundlægge
gråta [grät, gråtit] græde
[gick, gått]
göra [gjorde, gjort] gøre
ha [hade, haft] have
halshugga [halshögg, halshuggit] halshugge
hava [hade, haft] have
hemlighålla [hemlighöll, hemlighållit] hemmeligholde
hinna [hann, hunnit]
hugga [högg, huggit] hugge, snitte
hushålla [hushöll, hushållit] husholde, spare
hålla [höll, hållit] holde
hånle [hånlog, hånlett] smile hånligt
hänskjuta [hänsköt, hänskjutit] udsætte, udskyde
högtidlighålla [högtidlighöll, högtidlighållit] fejre
iaktta [iakttog, iakttagit] iagttage, observere
iakttaga [iakttog, iakttagit] iagttage, observere
ifrågasätta [ifrågasatte, ifrågasatt] sætte spørgsmålstegn ved, udfordre
igångsätta [igångsatte, igångsatt] iværksætte, lancere
inbegripa [inbegrep, inbegripit] omfatte
inbjuda [inbjöd, inbjudit] indbyde
indra [indrog, indragit] involvere
indraga [indrog, indragit] involvere
infalla [inföll, infallit] indfalde, falde ind
infinna [infann, infunnit] indfinde
infrysa [infrös, infrusit] fryse ind
inge [ingav, ingett] indgive
ingiva [ingav, ingett] indgive
ingjuta [ingöt, ingjutit] indgyde
ingripa [ingrep, ingripit] indgribe, intervenere
ingå [ingick, ingått] indgå
inhålla [inhöll, inhållit] holde inde
inkomma [inkom, inkommit] indkomme
innebära [innebar, inneburit] betyde, indebære
inneha [innehade, innehaft] indehave, besidde
innehava [innehade, innehaft] indehave, besidde
innehålla [innehöll, innehållit] indeholde
innesluta [inneslutade; inneslöt, inneslutat; inneslutit] begrænse, indeslutte, indelukke
inse [insåg, insett] indse, realisere
inskriva [inskrev, inskrivit] indskrive
insuga [insög, insugit] inhalere, indsuge
insättas [insattes, insatts] indsætte
inta [intog, intagit] indtage, besætte
intaga [intog, intagit] indtage, besætte
iscensätta [iscensatte, iscensatt] iscenesætte
iståndsätta [iståndsatte, iståndsatt] reparere, sætte i stand
jordansluta [jordanslutade; inneslöt, jordanslutat; inneslutit] jordforbinde
klargöra [klargjorde, klargjort] præcisere, klargøre
klarlägga [klarlade, klarlagt] præcisere, klarlægge
kliva [klev, klivit] træde
knipa [knep, knipit] knibe
knyta [knöt, knutit] knytte
komma [kom, kommit] komme
kringgå [kringgick, kringgått] gå omkring, gå udenom
kringskära [kringskar, kringskurit] begrænse, beskære
krypa [kröp, krupit] krybe
kungöra [kungjorde, kungjort] kundgøre, forkynde
kunna [kunde, kunnat] kunne
kvarhålla [kvarhöll, kvarhållit] tilbageholde
kvarstå [kvarstod, kvarstått] resterer, er tilbage
kvida [kved, kvidit] klynke
le [log, lett] smile
levandegöra [levandegjorde, levandegjort] animere, levendegøre
lida [led, lidit] lide
ligga [låg, legat] ligge
ljuda [ljöd, ljudit] lyde
ljuga [ljög, ljugit] lyve
lovsjunga [lovsjöng, lovsjungit] rose, lovsynge
låta [lät, låtit] lade
lägga [la; lade, lagt] lægge
lösgöra [lösgjorde, lösgjort] frigøre
medge [medgav, medgett] indrømme
medgiva [medgav, medgett] indrømme
misshushålla [misshushöll, misshushållit] misbruge
motbjuda [motbjöd, motbjudit] modbyde
motta [mottog, mottagit] modtage
mottaga [mottog, mottagit] modtage
[måtte; mådde, mått] have det, befinde sig
måsta [måste, måst] skulle, være nødt til
nagelfara [nagelfor, nagelfarit] kritisere, grundigt undersøge
namnge [namngav, namngett] navngive, døbe, give navn
namngiva [namngav, namngett] navngive, døbe, give navn
nedbryta [nedbröt, nedbrutit] nedbryde
nedfrysa [nedfrös, nedfrusit] nedfryse
nedgöra [nedgjorde, nedgjort] nedgøre
nedlägga [nedlade, nedlagt] nedlægge
nedsätta [nedsatte, nedsatt] nedsætte, reducere
niga [neg, nigit] neje
njuta [njöt, njutit] nyde
nypa [nöp, nupit; nypt] knibe
nyskrivas [nyskrevs, nyskrivits] nyskrives
nyttiggöra [nyttiggjorde, nyttiggjort] udnytte
offentliggöra [offentliggjorde, offentliggjort] offentliggøre
omge [omgav, omgett] omgive
omgiva [omgav, omgett] omgive
omgå [omgick, omgått] omgå
omhänderta [omhändertog, omhändertagit] varetage, tage vare på
omhändertaga [omhändertog, omhändertagit] varetage, tage vare på
omintetgöra [omintetgjorde, omintetgjort] tilintetgøre
omkomma [omkom, omkommit] omkomme
omskriva [omskrev, omskrivit] omskrive
omsluta [omslutade; inneslöt, omslutat; inneslutit] omslutte
omsätta [omsatte, omsatt] oversætte
omöjliggöra [omöjliggjorde, omöjliggjort] umuliggjorde
permanentbelägga [permanentbelade, permanentbelagt] forsyne med permanent belægning
pipa [pep, pipit] pibe
planlägga [planlade, planlagt] planlægge
provgå [provgick, provgått] prøvegå
pungslå [pungslog, pungslagit] slå for penge, plukke for penge
påbjuda [påbjöd, påbjudit] pålægge, påbyde
pådriva [pådrev, pådrivit] pådrive
pågå [pågick, pågått] løbe, være i gang
påstå [påstod, påstått] sige, påstå
redogöra [redogjorde, redogjort] forklare, redegøre
rengöra [rengjorde, rengjort] rense, rengøre
rida [red, ridit] ride
rinna [rann, runnit] løbe, rinde
riva [rev, rivit] rive
ryta [röt, rutit] brøle
rådgöra [rådgjorde, rådgjort] konsultere, rådspørge
rådslå [rådslog, rådslagit] rådslå
sammanbinda [sammanband, sammanbundit] sammenkoble
sammanfalla [sammanföll, sammanfallit] sammenfalde
sammanlägga [sammanlade, sammanlagt] sammenlægge
se [såg, sett] se
sitta [satt, suttit; setat] sidde
sjuda [sjöd, sjudit] ulme, syde
sjunga [sjöng, sjungit] synge
sjunka [sjönk, sjunkit] synke
skina [sken, skinit] skinne
skita [sket, skitit] skide
skjuta [sköt, skjutit] skyde
skola [skolade; skulle, skolat] skulle
skrida [skred, skridit] skride
skrika [skrek, skrikit] skrige
skrinlägga [skrinlade, skrinlagt] skrinlægge
skriva [skrev, skrivit] skrive
skrivas [skrevs, skrivits] skrives
skryta [skröt, skrutit] prale
skära [skar, skurit] skære
slinta [slant, sluntit] glide
slippa [slapp, sluppit] undgå, slippe
slita [slet, slitit] slide
sluta [slutade; slöt, slutat; slutit] stoppe, slutte
slå [slog, slagit; slått] slå
smaksätta [smaksatte, smaksatt] tilsmage
smita [smet, smitit] stikke af
smyga [smög, smugit] snige
småle [smålog, smålett] smile
smälta [smältde; smalt, smältt; smultit] smelte
smörja [smorde, smort] smøre
snedvrida [snedvred, snedvridit] fordreje
snyta [snöt, snutit] snyde
sova [sov, sovit] sove
spinna [spann, spunnit] spinde
spricka [sprack, spruckit] sprække
sprida [spridde; spred, spritt] sprede
springa [sprang, sprungit] løbe
spörja [sporde, sport] spørge
stenlägga [stenlade, stenlagt] stenlægge
sticka [stickade; stack, stuckit; stickat] strikke
stiga [steg, stigit] stige
stinka [stank, stunkit] stinke
stjäla [stal, stulit] stjæle
storgråta [storgrät, storgråtit] storgræde
strandsätta [strandsatte, strandsatt] strande
strida [stred, stridit; stritt] stride
stryka [strök, strukit] stryge, slette
strykas [ströks, strukits] stryges, slettes
stå [stod, stått] stå
stödja [stödde, stött] støtte
suga [sög, sugit] suge
supa [söp, supit] drikke
svida [sved, svidit] svide
svika [svek, svikit] skuffe, svigte
svälja [svalde, svalt] sluge
svälta [svälte; svalt, svält; svultit] sulte
svära [svor, svurit] sværge
sysselsätta [sysselsatte, sysselsatt] beskæftige
säga [sa; sade, sagt] sige
sälja [sålde, sålt] sælge
säljas [såldes, sålts] sælges
särlägga [särlade, särlagt] skille ad, udskille
sätta [satte, satt] bringe, sætte
ta [tog, tagit] tage
taga [tog, tagit] tage
tiga [teg, tigit; tegat] tie
tillbe [tillbad, tillbett] tilbede
tillbedja [tillbad, tillbett] tilbede
tilldra [tilldrog, tilldragit] tiltrække
tilldraga [tilldrog, tilldragit] tiltrække
tillfalla [tillföll, tillfallit] tilfalde
tillfångata [tillfångatog, tillfångatagit] fange, tage til fange
tillfångataga [tillfångatog, tillfångatagit] fange, tage til fange
tillge [tillgav, tillgett] tilgive
tillgiva [tillgav, tillgett] tilgive
tillgodose [tillgodosåg, tillgodosett] tilgodese
tillgripa [tillgrep, tillgripit] tilgribe
tillgå [tillgick, tillgått] hjælpe, bistå, være til rådighed
tillhandahålla [tillhandahöll, tillhandahållit] give, tilbyde
tillintetgöra [tillintetgjorde, tillintetgjort] destruere, tilintetgøre
tillkomma [tillkom, tillkommit] tilkomme
tillkännage [tillkännagav, tillkännagett] tilkendegive
tillkännagiva [tillkännagav, tillkännagett] bekendtgøre, tilkendegive
tillmötesgå [tillmötesgick, tillmötesgått] imødekomme, mødes
tillryggalägga [tillryggalade, tillryggalagt] tilbagelægge
tillrättalägga [tillrättalade, tillrättalagt] lægge i orden, lægge til rette
tillse [tillsåg, tillsett] tilse, sikre
tillskriva [tillskrev, tillskrivit] tilskrive
tillsluta [tillslutade; inneslöt, tillslutat; inneslutit] tilslutte
tillstå [tillstod, tillstått] tilstå
tillsäga [tillsade, tillsagt] tilsige
tillsätta [tillsatte, tillsatt] tilsætte
tillta [tilltog, tilltagit] tiltage, forhøje, fremskynde
tilltaga [tilltog, tilltagit] tiltage, forhøje, fremskynde
tillvarata [tillvaratog, tillvaratagit] varetage
tillvarataga [tillvaratog, tillvaratagit] varetage
tillvänja [tillvande, tillvant] tilvænne
tillåta [tillät, tillåtit] tillade
tillägga [tillade, tillagt] tilføje, tillægge
tjuta [tjöt, tjutit] hyle
tjänstgöra [tjänstgjorde, tjänstgjort] tjene
topprida [toppred, toppridit] hundse, tyrannisere, beherske
tvinga [tvingade; tvang, tvingat; tvungit] tvinge
tämja [tämde; tamde; tämjde, tämjt; tämt; tamt] tæmme
töra [torde, tort] turde
töras [tordes, torts] turde
umgås [umgicks, umgåtts] omgås
undanhålla [undanhöll, undanhållit] tilbageholde
undergå [undergick, undergått] gennemgå
underhålla [underhöll, underhållit] vedligeholde
underlåta [underlät, underlåtit] undlade
understryka [underströk, understrukit] understrege
understödja [understödde, understött] støtte
undgå [undgick, undgått] undgå
undkomma [undkom, undkommit] undkomme, flygte
undsätta [undsatte, undsatt] redde, undsætte
undvara [undvarade, undvarat; undvarit] undvære
undvika [undvek, undvikit] undgå
uppbära [uppbar, uppburit] bære op, bære, støtte, opretholde
uppehålla [uppehöll, uppehållit] opholde
uppehållas [uppehölls, uppehållits] opretholde
uppfinna [uppfann, uppfunnit] opfinde
uppge [uppgav, uppgett] oplyse
uppgiva [uppgav, uppgett] opgive
uppgå [uppgick, uppgått] beløbe sig til
uppgöra [uppgjorde, uppgjort] aftale
uppkomma [uppkom, uppkommit] opstå
upplåtas [uppläts, upplåtits] yde, tilbyde
uppmärksamgöra [uppmärksamgjorde, uppmärksamgjort] gøre opmærksom på
upprätthålla [upprätthöll, upprätthållit] opretholde, vedligeholde
uppskjuta [uppsköt, uppskjutit] udskyde
uppstå [uppstod, uppstått] opstå, forekomme
uppsuga [uppsög, uppsugit] opsuge, indsuge
uppsäga [uppsa; uppsade, uppsagt] opsige
uppta [uppt, upptit; upptit] optage
upptaga [upptog, upptagit] optage
upptas [uppts, upptits; upptits] optages
utbjuda [utbjöd, utbjudit] tilbyde, udbyde
utbjudas [utbjöds, utbjudits] tilbydes, udbydes
utbrista [utbrast, utbrustit] udbryde, udbriste
utdra [utdrog, utdragit] udtrække
utdraga [utdrog, utdragit] udtrække
utesluta [uteslutade; inneslöt, uteslutat; inneslutit] udelukke
utfalla [utföll, utfallit] udfalde
utförsälja [utförsålde, utförsålt] sælge ud
utge [utgav, utgett] give ud, udrede, udbetale, udstede
utgiva [utgav, utgett] udgive
utgjuta [utgöt, utgjutit] udgyde
utgå [utgick, utgått] udgå, slette
utgöra [utgjorde, utgjort] udgøre
utkomma [utkom, utkommit] udkomme, offentliggøre
utlåta [utlät, utlåtit] udtale sig, ytre sig
utse [utsåg, utsett] udpege, udse
utskriva [utskrev, utskrivit] udskrive
utslå [utslog, utslagit; utslått] udslå
utstå [utstod, utstått] udholde, udstå
utsuga [utsög, utsugit] udsuge
utsätta [utsatte, utsatt] udsætte, eksponere
utta [uttog, uttagit] udtage
uttaga [uttog, uttagit] udtage
utvinna [utvann, utvunnit] udvinde
utvälja [utvalde, utvalt] udvælge
vara [var, varit] være
varsebli [varseblev, varseblivit] opfatte
varsebliva [varseblev, varseblivit] opfatte
vederfaras [vederfors, vederfarits] tilstøde
vederlägga [vederlade, vederlagt] gendrive, modbevise, imødegå
veta [visste, vetat] vide, kende
vidgå [vidgick, vidgått] vedgå
vidkomma [vidkom, vidkommit] vedkomme
vidmakthålla [vidmakthöll, vidmakthållit] fastholde
vidta [vidtog, vidtagit] træffe, begynde, fortsætte
vidtaga [vidtog, vidtagit] træffe, begynde, fortsætte
vika [vek, vikit] folde
vilja [ville, velat] ville
villfara [villfor, villfarit] føje, rette sig efter
vina [ven, vinit] hvine
vinna [vann, vunnit] vinde
vrida [vred, vridit] dreje
välja [valde, valt] vælge
vänja [vande, vant] vænne
växa [växte, växt; vuxit] vokse
ådagalägga [ådagalade, ådagalagt] afsløre
åligga [ålåg, ålegat] påhvile
ålägga [ålade, ålagt] pålægge
åse [åsåg, åsett] påse, vidne
åsidosätta [åsidosatte, åsidosatt] tilsidesætte
åskådliggöra [åskådliggjorde, åskådliggjort] illustrere
åstadkomma [åstadkom, åstadkommit] opnå
åsätta [åsatte, åsatt] påsætte, sætte på
åta [åtog, åtagit] forpligte sig til, påtage sig
åtaga [åtog, åtagit] forpligte sig til, påtage sig
återbära [återbar, återburit] returnere
återfå [återfick, återfått] få tilbage, genvinde
återge [återgav, återgett] gengive, reproducere
återgiva [återgav, återgett] gengive, reproducere, give noget tilbage
återgå [återgick, återgått] vende tilbage
återinsätta [återinsatte, återinsatt] genindsætte
återkomma [återkom, återkommit] vende tilbage, gentage
återse [återsåg, återsett] se igen
återstå [återstod, återstått] restere
återta [återtog, återtagit] tilbageerobre, tage tilbage
återtaga [återtog, återtagit] tilbageerobre, tage tilbage
återuppta [återupptog, återupptagit] genoptage
återupptaga [återupptog, återupptagit] genoptage
åtnjuta [åtnjöt, åtnjutit] nyde
äta [åt, ätit] spise
ödelägga [ödelade, ödelagt] ødelægge, hærge
ödeläggas [ödelades, ödelagts] ødelægges, destrueres
överdriva [överdrev, överdrivit] overdrive
överenskomma [överenskom, överenskommit] blive enige om
överfalla [överföll, överfallit] overfalde, angribe
överge [övergav, övergett] opgive
övergiva [övergav, övergett] overgive, forsage
övergå [övergick, övergått] overgå, flytte
överinse [överinsåg, överinsett] have tilsyn med
överligga [överlåg, överlegat] ligge over
överlåta [överlät, överlåtit] overdrage, overføre
överlägga [överlade, överlagt] diskutere
överse [översåg, översett] overse, se over, overskue, iagttage
överskrida [överskred, överskridit] overstige, overskride
överstiga [översteg, överstigit] overstige, overskride
översätta [översatte, översatt] oversætte
överta [övertog, övertagit] overtage
övertaga [övertog, övertagit] overtage
övervinna [övervann, övervunnit] overvinde

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *