Öresunds Översättningsbyrå

  Poul och Kerstin Hansen, av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer till respektive från danska 

Start

Målsætning

Specialiteter

Erfaring

Anbefalinger

Medlemsfor.

Kontakt os

 
 

 

Vores populære faktasider:

 

Specialordbøger

Unik oversigt over næsten alle svensk-danske ordbøger online (mere end 150 specialordbøger med over 300.000 opslagsord)

Sprogforbistring

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

Kulturforskelle

Beskrivelse af nogle klassiske kulturelle forskelle mellem danskere og svenskere

Online oversættelse

Gratis online oversættelse mellem dansk og svensk via InterTran (kun grovoversættelse)

 

Direkte links til vores svensk-danske online-ordbøger:

Bilteknik

Beklædning

Botaniske termer

Byggeteknik

EU-ord

Fuglenavne

Hverdagsord

Kemikalier

Kontormateriale

Landbrugsord

Levnedsmiddelord

Lystfiskerord

Medicin

Naturtypearter

Plantenavne

Socialordbog

Sproglige faldgruber

Svampe/laver

Svejseteknik

Ungdomssprog

Værktøj     

 

Klik her for søgefunktion til ordbøgerne

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Skillnader på handels- och exportområdet

 

I studentmötenas dagar hänfördes svenskarna af sina danska värdar eller gäster. Deras intelligens var så öfverväldigande och af ett eget, i Sverige okändt slag; de voro så

gemytliga, så älskvärda, så lustiga; och Danmark var liten och olyckligt och behöfde »stora brors» hjälp. Och framför allt voro danskarna så -- oskadliga!

Och så småningom ingick det i svenskt medvetande, att åt danskarna kunde man utan fara och utan olägenhet öfverlämna att sköta äfven våra intressen. Ute i Europa fick »Skandinavien» esomoftast representeras af danskar. Åt danskar anförtrodde vi för årtionden våra telegrafförbindelser med aflägsna länder, och i danskarnas händer hvila de än. Åt danskarna öfverlämnade vi all nyhetsförmedling från Sverige till den stora världspressen, och till omätlig skada för våra intressen och för vårt anseende bland folken fortgår det så ännu. Åt danska köpmän öfverlåta vi att förmedla en stor del af vår export och låta dem skörda en vinst, som borde komma oss själfva till del. Från Köpenhamn inköpa vi årligen ofantliga mängder af främmande varor i stället för att hämta dem själfva på produktionsorten. Åt den danska sjöfarten ha vi årligen betalat tribut i millioner, medan vår egen sjöfart fick förfalla. Åt danskarna öfverlämnade vi i årtionden att förmedla våra trafikförbindelser med den europeiska kontinenten.

Danskar börja idka lokal kustfart i svenska hamnar, hvilket annars plägar förbehållas landets egen handelsflotta. Danskar tränga sig in på det ena affärsområdet efter det andra i Sverige och möta intet motstånd; ty svensken är afundsjuk endast mot svenskar: för främlingen, som suger ut oss, visar han snarast sympati. Danskar etablera storartade litterära företag i Sverige och få hundratals svenska folkskollärare till sina agenter. Danskar bygga våra järnvägar, -- till och med detta kunna vi ej längre behålla för oss själfva.

Och allt detta sker utan att svensken ger akt på, att här ej äger rum den ringaste reciprocitet. Ingen svensk drager någon motsvarande reveny af affärsverksamhet i Danmark, och skulle aldrig kunna göra det. Ty hvarje försök därtill skulle mötas af ett kompakt motstånd af Danmarks affärsmän och af Danmarks folk.

 

Skandinavismens historia är densamma som Kalmarunionens. Bland andra konststycken danskarna utfört är ock, att de lärt oss glömma vår egen historia, i synnerhet fjortonhundratalet. Men vi kunna friska upp dessa minnen hvilket ögonblick vi själfva vilja. I Kalmarunionen togo danskarna genast ledningen och missbrukade den till uteslutande fördel för sig själfva. I skandinavismens tidsålder har det gått på samma sätt. I Sverige uppstodo under Kalmarunionen tvenne partier, ett som försvor sig åt Danmarks intressen och ett som förblef nationellt. Det har gått på samma sätt under skandinavismen. Vi ha i Sverige sedan mer än ett halft århundrade en allt talrikare grupp af affärsmän och andra, hvilka äro så godt som okänsliga för svenska intressen men gå med på hvad som helst som föreslås och intalas dem från Danmark.

Särskildt på affärslifvets område är detta rent af satt i system. Näppeligen torde finnas många mera framstående och mera allmänt kända svenska affärsmän, som ej varit utsatta för frestelser från dansk sida. Den som är fal för guld, hans medverkan köpes helt enkelt; den som är höjd öfver dylikt, frestas med smicker eller utmärkelser; den som står emot äfven där, öfvertalas. Ty danskens förmåga att öfvertala och öfvertyga är utomordentlig, och svenskens motståndsförmåga är fenomenalt liten, -- till mycket stor del därför, att han saknar det stöd, som borde ligga i den nationella instinkten.

Och till följd af denna brist på instinkt är svensken också blind. Många svenskar gå helt och hållet i danskt ledband utan att ens själfva veta af det. Öfverallt i vårt land ligga danska etapper fördolda, färdiga att motverka hvarje för Danmark mindre tjänligt svenskt företag. Det är alldeles frapperande, huru lätt och hastigt en fråga kan afgöras i Sverige, som länder Danmark till fördel; stundom går det fort, att man till och med sätter sig öfver häfdvunna former. Ej mindre förvånas en iakttagare af, huru svårt det är att i Sverige genomdrifva den för oss svenskar själfklarast nyttiga åtgärd, om den skulle råka gå danska intressen emot. De osynliga vasallerna träda rent automatiskt i verksamhet, och det vanliga är att frågan helt enkelt dör bort -- man kan ej förstå hvarför. Och ingen bryr sig heller om att forska därefter.

 

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen